Cracovia (Kraków), Polonia

Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych

estudios de licenciatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias sociales
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: www.ignatianum.edu.pl
Absolwent specjalności Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych dysponuje wiedzą z zakresu znajomości problemów i potrzeb społecznych osób starszych i niepełnosprawnych, instytucji administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji społecznych udzielających pomocy i wsparcia; ma wiedzę dotyczącą podstawowych form, metody, techniki i narzędzi pracy w zakresie opieki instytucjonalnej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych przeciwdziałających ich wykluczeniu społecznemu; dysponuje wiedzą z zakresu planowania i organizacji czasu wolnego; ponadto umie zidentyfikować sytuację osób starszych i niepełnosprawnych; umie projektować programy integrujące i reintegrujące jednostki, grupy i społeczności w odniesieniu do działalności społecznej i kulturowej; potrafi rozpoznać potrzeby kulturalne i edukacyjne w odniesieniu do nich zaprojektować, zorganizować oraz przeprowadzić zajęcia o charakterze wolnoczasowym dla osób starszych i niepełnosprawnych; identyfikuje problemy tych osób stosownie dobiera profesjonalne metody i formy pracy terapeutycznej; poprawnie i skutecznie nawiązuje oraz podtrzymuje relacje z przedstawicielami różnych instytucji oraz środowisk lokalnych, animuje działania w społecznościach lokalnych budując w nich poprawne relacje; refleksyjnie wyznacza cele swojego działania profesjonalnego, potrafi zadbać o przyjazny klimat w bezpośredniej pracy z klientem.
Privacy Policy