Cracovia (Kraków), Polonia

Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową

estudios de licenciatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias sociales
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: www.ignatianum.edu.pl
Absolwent specjalności Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową posiada wiedzę na temat podłoża i dynamiki kryzysów sytuacyjnych oraz  kryzysach biegu życia związane z rozwojem człowieka; Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pracy socjalnej, profilaktyki i interwencji kryzysowej do działań praktycznych: diagnozowania kryzysów i problemów oraz planowania działań prewencyjnych i pomocowych; uzyskuje wiedzę i umiejętności teoretyczne i praktyczne do projektowania, wdrażania i ewaluacji strategii profilaktycznych;  poszerzoną wiedzę na temat rodzajów działań interwencyjnych i  postinterwencyjnych od strony psychologicznej, społeczno-systemowej i prawnej; posiada kompetencje szacowania ryzyka wystąpienia kryzysu, diagnozy jego rodzaju, identyfikacji i oceny czynników wpływających na jego przebieg, planowania działań interwencyjnych również w zakresie potrzeb dziecka i rodziny; potrafi wskazać i zaplanować działania indywidualne i systemowe mające na celu skuteczną pracę z osobą pokrzywdzoną przy wykorzystaniu współpracy z dostępnymi służbami i ośrodkami pomocy społecznej Potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych czynników konstytuujących funkcjonowanie systemu pomocy społecznej i wsparcia jednostek i grup zagrożonych marginalizacją.
Privacy Policy