Master

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnego

estudios de licenciatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias sociales
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony porządku publicznego pozostaje domeną wielu służb, formacji i podmiotów, zgodnie z nadanymi im uprawnieniami. Mając na uwadze specyfikę tego sektora bezpieczeństwa państwa student pozyska wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, zarządzania sektorem publicznym, terroryzmu i technik jego zwalczania, organizacji systemu penitencjarnego. W formie warsztatowej student zostanie przygotowany z pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywnemu przeciwdziałaniu czynników stresu pourazowego oraz zostanie przygotowany w zakresie samoobrony i technik interwencji policyjnej. Zdobyta wiedza wyposaży studenta w podstawowe kompetencje ubiegania się do pracy w paramilitarnym systemie bezpieczeństwa państwa lub też może być podstawą do osiągnięcia awansu zawodowego.
Privacy Policy